Klub kaktusářů Astrophytum Brno, z.s.

Dokumenty

Přihláška nového člena

Před podáním přihlášky si prosím přečtěte stanovy klubu Astrophytum Brno.
Přihláška musí být podána písemnou formou na adresu klubu:

Klub kaktusářů ASTROPHYTUM Brno
Hlína 135
664 91 Ivančice

Přihlášku si stáhněte zde.


Stanovy klubu Astrophytum Brno

Ve formátu PDF

§1
Název a sídlo sdružení

1. Název spolku je: Klub kaktusářů Astrophytum Brno z. s.
2. Sídlem spolku je: Hlína 135, 664 91 Ivančice
3. Spolek je právnickou osobou
4. Identi kační číslo: 00210790

§2
Cíle spolku

1. Klub kaktusářů Astrophytum Brno z. s. je dobrovolným nepolitickým sdružením zájemců o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentů, které si klade za cíl přispívat k poznání, ochraně a uchování ohroženého bohatství exotické přírody a podporovat tuto ušlechtilou formu aktivního odpočinku. Za tímto účelem sdružení pečuje o rozvoj praktických i teoretických znalostí svých členů, podporuje pěstování sukulentních rostlin v kultuře a uchování hodnotného genofondu ohrožených druhů. Svou činností k tomu vytváří potřebné technické, organizační, informační, odborné, obchodní, společenské a jiné předpoklady. Propaguje pěstování a studium sukulentních rostlin ve veřejnosti, zejména pořádáním výstav, přednášek, náborových akcí, prostřednictvím tisku, publikační, kulturní a jinou osvětovou činností.
2. Spolek sdílí cíle Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s., které jsou obsaženy v jejích stanovách.

§3
Vznik a zánik členství ve spolku

1. Členství vzniká písemnou přihláškou a zaplacením členského příspěvku.
2. Členství zaniká odhláškou (písemnou), nezaplacením členského příspěvku ani po upomínce, pozastavením členství a úmrtím. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.

§4
Práva a povinnosti členů
1. Kaľdý člen má právo být informován o všech akcích spolku, odebírat odborný časopis, účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku, využívat spolkové knihovny a jiných zařízení spolku a volit všechny orgány spolku. Zletilý člen má právo být volen do všech orgánů spolku.
2. Kaľdý člen je povinen včas platit členské a účelové příspěvky, chránit majetek spolku, převzaté funkce vykonávat svědomitě a bez nároku na odměnu a vystříhat se všeho, co může narušit přátelské soužití v rámci spolku i mezi jeho jednotlivými členy.
3. Členu, který závažným způsobem poruší nebo přes udělené napomenutí opětovně poruší stanovy spolku, může být pozastaveno členství. Pozastavení lze vyslovit na dobu 1 až 10 let. Napomenutí vyslovuje výbor spolku, o odvolání rozhoduje členská schůze.O zastavení členství rozhoduje na návrh výboru členská schůze.
4. Považuje-li člen spolku rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat okresní soud o jeho přezkoumání.

§5
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze a výroční členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
b) Výbor spolku.
c) Komise.
d) Revizoři účtů.
2. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, výroční členskou schůzi jednou za rok. Členská schůze nebo výroční členská schůze musí být svolána do 3 týdnů poté, kdy o to písemně požádala nejméně 1/3 členů spolku.
3. Výroční členská schůze:
a) Projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní uzávěrku a zprávu revizorů účtů.
b) Schvaluje plán činnosti a rozpočet na nový kalendářní rok.
c) Volí na období 4 let členy výboru a revizory účtů.
d) Stanoví výši členského příspěvku a účelových příspěvků.
e) Rozhoduje o zániku spolku.
4. Členská schůze jedná o všech záležitostech spolku, s výjimkou těch, které jsou v pravomoci výroční členské schůze.
5. Výbor zajišťuje činnost spolku podle usnesení výroční členské schůze a členských schůzí, v souladu se stanovami a odpovídá členstvu za svou činnost.
6. Na své ustanovující schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře a podle potřeby i další funkcionáře výboru.
7. Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výboru vyřizuje předseda, místopředseda a jednatel. Jejich opatření musí být schváleno výborem na jeho nejbližší schůzi.
8. K řízení dílčích úseků činnosti nebo k zabezpečení náročných časově omezených úkolů může výbor zřizovat komise z ostatních členů spolku. V čele komise je vždy člen výboru. Komise odpovídá výboru, výbor odpovídá za činnosti komise členské schůzi.
9. Řádně svolané členské schůze a výroční členské schůze jsou schopny se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů. Výbor a komise jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
10. Není-li předem výslovně rozhodnuto jinak, probíhá jednání a hlasování způsobem ve sdružení obvyklým.
11. Revizoři účtů společně či jednotlivě:
a) Mohou kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření i dílčích účetních dokladů a hospodářských položek.
b) Mají právo zúčastnit se hlasem poradním schůzí výboru.
c) Podávají výboru průběžné zprávy o své činnosti a výroční členské schůzi zprávu o revizi hospodaření za uplynulý rok.
d) V odůvodněných případech mohou podat členské schůzi návrh na odvolání jednotlivých členů výboru v případě, že tito neplní nebo porušují své povinnosti.
e) Mohou podat výroční členské schůzi zdůvodněný návrh na odvolání celého výboru i před uplynutím jeho funkčního období v případě, že výbor neplní své povinnosti nebo jedná v rozporu se stanovami.
f) Za svou činnost odpovídají výroční členské schůzi bez ohledu na volební období až do té doby, než jsou touto schůzí své funkce zproštěni.
g) Aktivně se zapojují do práce výboru.
h) Při hlasování ve výboru a při důležitých záležitostech týkajících se většiny členů spolku mají revizoři účtů právo veta, to jest zmrazí rozhodnutí výboru až do nejbližší členské schůze, která tuto záležitost posoudí a rozhodne nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhodnutí členské schůze je pro výbor závazné.
12. Statutární orgán tvoří předseda, místopředseda a jednatel, kteří jsou oprávněni samostatně jednat jménem spolku jako právnické osoby.

§6
Zásady hospodaření spolku

1. Výbor spolku hospodaří během kalendářního roku podle rozpočtu schváleného výroční členskou schůzí.
2. Příjmy spolku tvoří:
a) Členské a účelové příspěvky.
b) Dary, dobrovolné příspěvky a majetkové převody občanů i právnických osob.
c) Vstupné z přednášek, výstav a obdobných akcí.
3. Členům spolku nepřísluší žádné podíly z jeho hospodaření, a to ani při zániku spolku. Jednotliví členové za závazky spolku neručí. Za mimořádné výsledky práce ve prospěch spolku může být členu přiznána přiměřená odměna a toto není v rozporu s §4 odst. 2 stanov.

§7
Zánik spolku

1. Spolek zaniká rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem (dobrovolně), viz §5, odst. 3e) stanov.
2. Při rozhodování o zániku spolku rozhodne členská schůze současně i o majetku spolku.
3. Nebylo-li přijato rozhodnutí o majetku podle předchozího bodu, přechází majetek na místně nejbližší spolek, který sleduje stejné cíle (§2 stanov) a do něhož přešel největší počet členů zaniklého spolku.
4. Tímto rozhodnutím zaniká členství spolku ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s. a to k 31. 12. běžného roku.

Stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí dne 2. 12. 2016
V Brně dne 2. 12. 2016

Petr Metela { předseda}
Ing. Jiří Kolařík { místopředseda}
Radek Čech { jednatel}